Logo van Altinweb
Schaduw effect

Algemene voorwaarden

Only available in Dutch

Sadece Hollandaca'da mevcut

Only available in Dutch


Laatst bijgewerkt: 22-09-2023

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd, tenzij anders aangegeven of uit de context blijkt:

Onder "Algemene Voorwaarden" wordt verstaan: deze Algemene Voorwaarden van Altinweb.


Abonnement: De overeengekomen onderhoudsactiviteiten zoals beschreven in Artikel 6.


Altinweb: De partij die deze algemene voorwaarden hanteert, Altinweb (ez), gevestigd aan het adres Gele Ring 219 in Assendelft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 91341167.


Diensten: De diensten die Altinweb aan de Opdrachtgever zal leveren op basis van de Overeenkomst.


Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daaraan gerelateerde rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, evenals rechten op knowhow.


Opdracht: Alle activiteiten die onder de Overeenkomst tussen Altinweb en de Opdrachtgever vallen, gericht op het uitvoeren van de overeengekomen Diensten.


Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten met Altinweb of aan wie Altinweb een offerte heeft uitgebracht. Dit omvat ook iedereen die in onderhandeling is met Altinweb over een Overeenkomst, evenals hun vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.


Opdrachtbevestiging: De schriftelijke Overeenkomst van Opdracht tussen de Opdrachtgever en Altinweb, waarin expliciet wordt verklaard dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief eventuele bijlagen.


Overeenkomst: De overeenkomst waarin de Opdracht wordt beschreven en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen. In deze Overeenkomst verplicht Altinweb zich om bepaalde Werkzaamheden uit te voeren, inclusief eventuele latere wijzigingen via addenda bij deze Overeenkomst van Opdracht.


Producten: De producten die Altinweb zal leveren aan de Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst.


Overmacht: Een situatie waarin een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend en die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of algemeen geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Werken: Alle diensten en producten geleverd door Altinweb.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst verklaart de Opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 • 2. Deze voorwaarden zijn ook van kracht voor alle overeenkomsten met Altinweb waarbij derden betrokken moeten worden voor de uitvoering.
 • 3. De (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever of derden worden uitdrukkelijk afgewezen.
 • 4. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Altinweb en de Opdrachtgever zullen dan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen. Deze Algemene Voorwaarden hebben altijd voorrang, ongeacht afzonderlijke afspraken die mondeling of schriftelijk (al dan niet per e-mail) worden gemaakt.
 • 5. Altinweb behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 6. Op elke overeenkomst tussen Altinweb en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Offertes

 • 1. Altinweb zal een offerte opstellen waarin zij beschrijft wat onder de opdracht(en) valt en welk bedrag verschuldigd zal zijn bij aanvaarding. Alleen de beschrijving van de opdracht(en) zoals vermeld in de offerte is bindend.
 • 2. Altinweb is slechts gebonden aan offertes als de Opdrachtgever deze schriftelijk binnen 14 dagen bevestigt. Altinweb behoudt echter altijd het recht om een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever te weigeren.
 • 3. Alle prijzen en tarieven vermeld door Altinweb zijn in euro's, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.
 • 4. Alle prijzen vermeld door Altinweb zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere wettelijke heffingen, evenals transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 5. Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.
 • 6. Een prijsopgave voor een combinatie van diensten verplicht Altinweb niet om een deel van de opdracht uit te voeren tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs.
 • 7. Als blijkt dat de verstrekte gegevens door de Opdrachtgever onjuist zijn, heeft Altinweb het recht de prijzen aan te passen.
 • 8. Altinweb is niet verplicht aan een offerte te voldoen als de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte een duidelijke fout of vergissing bevatte. De Opdrachtgever heeft geen recht op deze fout of vergissing.
 • 9. Op elke offerte zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een offerte of overeenkomst van Altinweb heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar aan Altinweb te retourneren, of door expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven via e-mail op de offerte.
 • 2. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat Altinweb voldoende beschikbare tijd en capaciteit heeft voor de uitvoering van de Opdracht. Als er beperkte beschikbaarheid is wat betreft tijd en/of capaciteit, zal Altinweb met de Opdrachtgever overleggen over het tijdstip van aanvang van de uitvoering van de Opdracht.
 • 3. Als de Overeenkomst wordt aangegaan door meerdere Opdrachtgevers, zijn alle Opdrachtgevers individueel hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

 • 1. Altinweb zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de eisen van vakmanschap. Altinweb bepaalt de werkwijze en selecteert de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Als de overeenkomst specifieke personen voor de uitvoering vermeldt, zal Altinweb redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat deze personen de werkzaamheden uitvoeren. Altinweb behoudt echter het recht om de genoemde personen te vervangen door anderen met vergelijkbare deskundigheid.
 • 2. Alle diensten worden geleverd op basis van inspanningsverplichting. Altinweb kan niet garanderen dat een specifiek beoogd resultaat zal worden bereikt.
 • 3. Als een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, kan Altinweb bepaalde werkzaamheden uitbesteden aan derden. Eventuele extra kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • 4. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die Altinweb nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht tijdig worden verstrekt, volgens de onderlinge afspraken. Als de benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet correct worden verstrekt, heeft Altinweb het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele extra kosten als gevolg van vertraging in rekening te brengen volgens de geldende uurtarieven.
 • 5. Nadat Altinweb de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal heeft ontvangen, begint Altinweb zo snel mogelijk met het creëren van de afgesproken producten en/of diensten. Altinweb zal de verwachte levertermijn aan de Opdrachtgever communiceren. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze schatting.
 • 6. Tijdens de uitvoering van de Diensten is Altinweb niet verplicht om de instructies van de Opdrachtgever op te volgen. Als dergelijke instructies leiden tot wijzigingen in de inhoud of omvang van de afgesproken Diensten, of als ze extra werkzaamheden vereisen voor Altinweb, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het vergoeden van aanvullende kosten op basis van de geldende uurtarieven.
 • 7. Bij het ontwerpen van een nieuwe website, webshop, software, applicatie of ontwerp, presenteert Altinweb eerst een basisontwerp ter goedkeuring aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever controleert dit ontwerp en geeft eventuele feedback of opmerkingen binnen veertien dagen via e-mail door aan Altinweb op het adres info@altinweb.nl. Als de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageert op het basisontwerp, wordt aangenomen dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de Opdrachtgever op het basisontwerp of na het verstrijken van de veertien dagen, heeft Altinweb het recht om het volledige ontwerp te voltooien. Het verstrijken van deze veertien dagen geldt als een fatale termijn waarbinnen de Opdrachtgever afziet van enige aanpassingen door Altinweb.
 • 8. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Altinweb de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat de Opdrachtgever schriftelijk goedkeuring heeft gegeven voor de resultaten van de voorgaande fase of heeft voldaan aan verzoeken van Altinweb met betrekking tot informatie en/of documenten.
 • 9. Als Altinweb om welke reden dan ook niet in staat is om binnen de afgesproken levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, zal Altinweb de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en krijgt Altinweb een periode van ten minste 15 werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Als deze termijn verstrijkt, kan Altinweb alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 • 10. Altinweb heeft te allen tijde het recht om haar bedrijfsnaam op of bij het werk en op de geleverde website te vermelden of te verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam Altinweb, tenzij anders overeengekomen.
 • 11. Als er wijzigingen optreden, kan Altinweb de uitvoering van de Dienst voortzetten met een gewijzigde versie van de software. Altinweb is niet verplicht om specifieke functies of software te behouden, toe te voegen of te wijzigen. Dit blijft ter beoordeling van Altinweb.
 • 12. Als de Opdrachtgever of derden in opdracht van de Opdrachtgever wijzigingen of toevoegingen aan de Werkzaamheden aanbrengen, is Altinweb niet aansprakelijk voor deze wijzigingen. Altinweb is ook niet verplicht om de gebreken die voortvloeien uit deze wijzigingen te herstellen of te onderhouden. Eventuele herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de Opdrachtgever, en de betaalverplichting blijft onverminderd van kracht.
 • 13. Altinweb levert de website, webshop of webapplicatie content-ready binnen de afgesproken termijn op. Dit betekent dat de website, webshop of webapplicatie in principe gereed is voor gebruik, met uitzondering van de content (teksten, afbeeldingen en ander beeldmateriaal) die door de Opdrachtgever moet worden aangeleverd. De Opdrachtgever is verplicht om de eindafrekening te betalen. Eventuele content kan na oplevering en betaling van de eindafrekening door de Opdrachtgever zelf worden geplaatst of gewijzigd.

Artikel 6. Abonnementen

 • 1. Bij alle geleverde werken van Altinweb wordt er altijd een Abonnement afgesloten per website, webshop, applicatie of programmeerwerken. De Opdrachtgever betaalt een maandelijkse abonnementsvergoeding, die jaarlijks voorafgaand aan het jaar moet worden voldaan. Dit Abonnement is onlosmakelijk verbonden met de Overeenkomst voor de afname van overeengekomen Diensten en/of Producten van Altinweb. Het Abonnement verleent de Opdrachtgever uitsluitend het gebruiksrecht en beschikkingsrecht over de overeengekomen maandelijkse diensten van Altinweb.
 • 2. Binnen het Abonnement voert Altinweb maandelijks onderhoud uit aan de specifieke software die Altinweb heeft ontwikkeld en waarvoor de Opdrachtgever een abonnementsvergoeding betaalt. Zie hiervoor Artikel Onderhoud.
 • 3. Diensten binnen het Abonnement omvatten:
 • a) Het beschikbaar stellen van de overeengekomen website, webshop of programmeerwerken;
 • b) Het verzorgen van beveiligings- en functionele updates van het CMS (Exclusief extra firewall-uitbreidingen, beveiliging of aanverwante licenties);
 • c) Periodiek onderhoud en technische ondersteuning voor de hostingomgeving;
 • d) Domeinregistratie en -beheer;
 • e) Het aanbieden van mailboxen, inclusief webmailomgeving, overeengekomen e-mailadressen, e-mail spamfilter en dataverkeer volgens de fair use policy;
 • f) Wekelijkse back-up van de website, webshop of programmeerwerken;
 • g) Toegang tot de telefonische helpdesk en gebruikerondersteuning;
 • h) Toegang tot het CMS-systeem om tekst en afbeeldingen te bewerken;
 • i) Het implementeren van voldoende beveiligingsmaatregelen volgens de geldende technische normen om de website te beschermen tegen virussen, trojan horses en ongeautoriseerd gebruik.
 • 4. Altinweb kan te allen tijde verlangen dat de klant een aparte of aanvullende overeenkomst aangaat voor het Abonnement of het huidige Abonnement verhoogt in de volgende gevallen:
 • a) Als de omvang van de website/webshop/applicatie of programmeerwerken van de Opdrachtgever moet worden aangepast, waardoor meer opslagruimte, geheugen of snelheid vereist is;
 • b) Als de Opdrachtgever het websitepakket wil aanpassen met extra pagina's en/of functionaliteiten.
 • 5. Licenties die niet standaard zijn bij Altinweb, maken geen deel uit van het Abonnement. Hiervoor wordt een aparte Overeenkomst gesloten, gebaseerd op maatwerk of een uurtarief, en worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • 6. Alle licenties en plugins worden jaarlijks in rekening gebracht, ook al staat er een maandelijks bedrag op de offerte.
 • 7. Als een vaste looptijd voor het Abonnement is overeengekomen, kunnen beide partijen de Overeenkomst niet eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve zoals bepaald in Artikel 17, Lid 1. Als er een onbepaalde tijd voor het Abonnement is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

Artikel 7. Onderhoud

 • 1. Altinweb voert uitsluitend onderhoud uit aan de specifieke software die in de overeenkomst is bepaald en waarvoor de Opdrachtgever de afgesproken abonnementsvergoeding betaalt.
 • 2. Het onderhoud binnen het abonnement omvat: maandelijkse beveiligingsscans, updates van versies, plug-ins, eventuele maandelijkse updates, herstel van fouten die zijn ontstaan door het uitvoeren van updates, en, indien van toepassing, maandelijks onderhoud van op maat gemaakte sjablonen, koppelingen en de updates van sleutels.
 • 3. Voor op maat gemaakte sjablonen, koppelingen en plug-ins geldt een afzonderlijk of aangepast abonnement, dat onder het onderhoud valt. Partijen zijn overeengekomen dat Altinweb de Opdrachtgever toegang verleent tot het CMS-systeem op basis van het Abonnement. Dit Abonnement is onlosmakelijk verbonden met de Overeenkomst voor de afname van Diensten en/of Producten (zoals een Websitepakket) van Altinweb.
 • 4. Het Onderhoud omvat niet: calamiteiten, probleemoplossing, DDoS-aanvallen en/of hacks, advies bij hulpvragen, advies, consultancy, extra verzoeken van de Opdrachtgever, uitbreiding van software, websites of webshops, onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijzigingen aan de apparatuur of Werken die niet door Altinweb zijn uitgevoerd.
 • 5. Ook niet inbegrepen in het Onderhoud zijn: het gebruik van apparatuur in strijd met de geldende voorwaarden en het verzuim van de Opdrachtgever om de Werken, zoals beschreven in Artikel 14, tijdig te laten onderhouden, onderzoek of herstel van storingen die verband houden met de op de apparatuur geïnstalleerde software.
 • 6. Buiten het Onderhoud vallen met name werkzaamheden als gevolg van:
 • a) Problemen met de Werken als gevolg van onvolkomenheden in de apparatuur, of (systeem)software die door de Opdrachtgever wordt gebruikt in combinatie met of in verband met de Werken;
 • b) Problemen met de Werken als deze worden gebruikt in combinatie met niet door Altinweb geleverde of aanbevolen computerprogramma's;
 • c) Gebruik van de Werken of het CMS-systeem in strijd met de bijbehorende instructies van Altinweb of als gevolg van onzorgvuldig beheer;
 • d) Het herstellen van een back-up.
 • Deze werkzaamheden vallen niet onder het Abonnement maar kunnen tegen betaling van het geldende uurtarief worden uitgevoerd.
 • 7. Altinweb voert maandelijks onderhoud uit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 8. Als een plug-in, thema of licentie 'end of life' is, zijn eventuele kosten voor het herbouwen van de plug-in, het thema of de licentie voor rekening van de Opdrachtgever.
 • 9. Altinweb behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor onderhoud op elk moment te wijzigen.

Artikel 8. Honorarium

 • 1. Bij het aangaan van de overeenkomst kunnen de partijen een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 • 2. Als er geen vast honorarium is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald op basis van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Altinweb die gelden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 • 3. Kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 • 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.
 • 5. Altinweb behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven op elk moment aan te passen. Als Altinweb een vast honorarium of uurtarief overeenkomt met de Opdrachtgever, behoudt Altinweb echter het recht om het honorarium of tarief te verhogen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst.
 • 6. Daarnaast kan Altinweb het honorarium verhogen als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk significant is onderschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet aan Altinweb kan worden toegeschreven. Altinweb zal de Opdrachtgever in dat geval informeren over het voornemen om het honorarium te verhogen, inclusief de omvang en de ingangsdatum van de verhoging.
 • 7. Prijsveranderingen worden aan de Opdrachtgever bekendgemaakt. De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste prijzen van kracht worden, met inachtneming van de opzegtermijn en de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 • 8. Altinweb hanteert een weekend- en avondtarief van 150% buiten de kantooruren. De kantooruren van Altinweb zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur. Op feestdagen wordt een feestdagtarief van 200% gehanteerd.
 • 9. De betalingsverplichting(en) van de Opdrachtgever jegens Altinweb blijft geldig in geval van niet of onjuist functioneren van de Werken als gevolg van gebrek aan, gebrekkig of ondeskundig onderhoud door de Opdrachtgever of derden die namens de Opdrachtgever handelen, evenals verkeerd of ondeskundig gebruik door of namens de Opdrachtgever, waarvoor de Opdrachtgever volledig verantwoordelijk is.
 • 10. Als de zaken die niet onder het Onderhoud vallen zoals beschreven in Artikel 7, Lid 5, alsnog door Altinweb worden gecorrigeerd, worden deze uren afzonderlijk in rekening gebracht en vallen ze niet onder het maandelijkse Onderhoud zoals beschreven in Artikel 7.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 • 1. Zodra de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en verplicht het volledige geoffreerde bedrag te betalen.
 • 2. Betaling moet worden gedaan in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Altinweb aangegeven manier. Betaling wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat Altinweb het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling of aanmaning in verzuim. Vanaf het moment van in verzuim treden is de Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag handelsrente verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of de uitvoering van de opdracht hebben geen invloed op de betalingsverplichting.
 • 3. Als het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, stuurt Altinweb een eerste herinnering waarin de Opdrachtgever wordt verzocht het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te betalen. Daarna volgt een tweede herinnering, die tevens de laatste aanmaning is en waarbij € 50,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Als het bedrag na 3 werkdagen na de tweede herinnering nog niet is betaald, wordt Lid 4 van dit artikel van kracht.
 • 4. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever naast rente en administratiekosten verplicht tot volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten.
 • 5. Als de factuur na herinneringen niet is betaald en de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden met 5 dagen, behoudt Altinweb het recht om de hosting en functionaliteit van de website of applicatie te beperken. Als het openstaande bedrag na de herinneringstermijn van 3 dagen niet is betaald, heeft Altinweb het recht om de website, applicatie of hosting op te schorten zonder de gegevens te wissen. Pas nadat het volledige factuurbedrag, rente, administratiekosten en alle andere eventuele kosten zijn voldaan, zal Altinweb de website of applicatie weer volledig toegankelijk maken.
 • 6. Alle kosten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Altinweb en de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 • 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever worden de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • 8. Betalingen door de Opdrachtgever worden steeds eerst toegewezen aan alle verschuldigde rente en kosten, en daarna aan de oudste openstaande facturen, zelfs als de Opdrachtgever verklaart dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 • 9. Altinweb kan de Opdrachtgever verzoeken een voorschot te betalen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Altinweb de werkzaamheden starten. Het voorschot wordt verrekend met een eigen aparte factuur.
 • 10. Als de Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de Opdrachtgever schriftelijke bezwaren binnen 5 werkdagen indienen. Als er geen bezwaar wordt gemaakt, wordt het factuurbedrag als aanvaard beschouwd.
 • 11. Als de Opdrachtgever bezwaar maakt tegen het factuurbedrag, zal Altinweb het in rekening gebrachte factuurbedrag onderzoeken. Als de bezwaren gegrond blijken, past Altinweb de factuur aan.
 • 12. Als per abuis een lager bedrag wordt gefactureerd, behoudt Altinweb zich het recht voor om het bedrag op een later moment in rekening te brengen.
 • 13. Abonnements- of onderhoudsgelden worden altijd jaarlijks in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 • 14. Tijdens het betalingsverzuim van de Opdrachtgever heeft Altinweb het recht om eigen redirects in te stellen of commerciële advertenties op de website van de Opdrachtgever te plaatsen. Eventuele inkomsten uit deze advertenties komen Altinweb toe. Na volledige betaling van de verschuldigde bedragen zal Altinweb de betreffende domeinnaam weer beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever en eventuele redirects of commerciële advertenties verwijderen.

Artikel 10. Buitengebruikstelling

 • 1. Altinweb heeft het recht om geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, of vanwege een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard of in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een bevel van een overheidsinstantie. De Opdrachtgever blijft verplicht om zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Altinweb na te komen.
 • 2. Herstel van de dienstverlening vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan en een vastgesteld bedrag voor herstel heeft betaald, en/of wanneer Altinweb schriftelijk bericht ontvangt van het bevoegde gezag dat de dienstverlening kan worden hervat.

Artikel 11. Domeinnaamregistratie

 • 1. IP-adressen en/of domeinnamen die bij Altinweb worden gehost, vallen onder de regels en procedures van de relevante registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Het al dan niet verlengen van een domeinnaam en/of IP-adres wordt bepaald door de desbetreffende instantie. Altinweb vervult slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt goedgekeurd.
 • 2. Domeinnamen worden op verzoek van de Opdrachtgever geregistreerd en ondergebracht bij Altinweb. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam, en vrijwaart Altinweb tegen claims van derden met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam, in welke vorm dan ook.
 • 3. Op verzoek kunnen domeinnamen anoniem worden geregistreerd bij Altinweb. Bij anonieme domeinregistratie blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de domeinnaam. Altinweb behoudt echter het recht om de persoonsgegevens van de werkelijke houder te verstrekken aan derden. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
 • 4. Altinweb behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen.

Artikel 12. Hosting

 • 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  • handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  • het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  • het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
  • het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld- of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
  • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • crypto mining services;
  • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
  • het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
  • enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 • 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 • 3. Altinweb is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Altinweb alle schade ten gevolge van de overtreding door Altinweb of door derden geleden te vergoeden.
  • indien Opdrachtgever het gestelde in lid 1 van dit artikel overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  • indien (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Altinweb;
  • indien blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  • indien blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
  • op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.
 • 4. Altinweb draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Altinweb draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 • 5. Altinweb is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 • 6. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 • 7. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
 • 8. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
 • 9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
 • 10. Bij extreem gebruik beperkt Altinweb het aantal databases en/of opslag. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht.
 • 11. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backup medium.
 • 12. Onbeperkt opslag en dataverkeer is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met Altinweb overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeer pakket is Altinweb gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. Altinweb zal in dat geval contact op nemen met Opdrachtgever om in overleg met Opdrachtgever tot een passende oplossing te komen. De met Opdrachtgever gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.
 • 13. Alle Werken die bij Altinweb worden afgenomen, worden te allen tijde op de eigen servers van Altinweb gehost.
 • 14. Altinweb is vrij om tariefwijzigingen van dataverkeer aan Opdrachtgever door te berekenen.
 • 15. Alle kosten voor hosting en domeinregistratie worden jaarlijks afgerekend.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 • 1. Altinweb is maker in zin van de auteurswet van alle werken die zij levert en kan als auteursrechthebbende hierover beschikken. Altinweb houdt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 2. Op het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van Werken, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), adviezen, werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, software (waaronder content management systemen) alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product/productie, maatwerk programma’s of pakketten, websites, webshops, applicaties enz., oefent Altinweb dan wel haar licentiegevers het haar toekomende auteursrecht op deze zaken en/of goederen en/of rechten uit.
 • 3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet–sublicentieerbaar gebruiksrecht. Een en ander tenzij in een door Altinweb en Opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 4. Alle door Altinweb verstrekte Werken zoals hierboven beschreven, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Altinweb worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, gebruikt voor wederverkoop, aangepast worden door Opdrachtgever of ter kennis van derden worden gebracht. Zie ook lid 11. De beheerfaciliteiten zijn alleen voor Opdrachtgever en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Altinweb aan derden worden door geleverd.
 • 5. Altinweb behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 6. Het is Altinweb toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Altinweb door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • 7. Opdrachtgever vrijwaart Altinweb voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
 • 8. Altinweb heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 • 9. Indien enig recht van intellectueel eigendom op een werk bij schriftelijke overeenkomst wordt overgedragen van Altinweb naar Opdrachtgever, behoudt Altinweb een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van Altinweb om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.
 • 10. Altinweb is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren in de Footer van de website, webshop of (web) applicatie. Ook als schriftelijk overeengekomen wordt dat de auteursrechten worden overgedragen, zal altijd in de Footer duidelijk zichtbaar en leesbaar blijven dat Altinweb de maker/eigenaar is van de website, webshop of (web) applicatie, zoals dat is neergezet door Altinweb. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
 • 11. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreuk makende handeling betalen aan Altinweb. Dit doet niets af aan het recht van Altinweb om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 • 12. Het is nimmer toegestaan dat een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Altinweb enige wijziging aanbrengt in Werken.

Artikel 14. Overmacht

 • 1. In geval van Overmacht bij Altinweb worden de samen aangegane verplichtingen van Altinweb opgeschort. Indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de verplichtingen door Altinweb niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 2. Onder Overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Altinweb geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Altinweb niet in staat is de verplichtingen na te komen zoals:
  • extreme weersomstandigheden;
  • terrorisme;
  • belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen;
  • belemmeringen in het vervoer;
  • werkstakingen;
  • oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van goederen;
  • verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan;
  • het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Altinweb door haar leveranciers;
  • ex- en importverboden;
  • branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Altinweb of van haar leverancier;
  • het verbranden van middelen van vervoer van Altinweb of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan;
  • fouten in software of online diensten van derden;
  • storingen in het internetverkeer;
  • een bedrijfsstoring of een storing in de energieaanvoer;
  • het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 • 3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Altinweb.
 • 4. Wanneer Altinweb bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Altinweb gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 • 1. Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Altinweb niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door Opdrachtgever aangeleverde zaken.
 • 2. Elke aansprakelijkheid van Altinweb, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Altinweb, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 • 3. Altinweb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Altinweb is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • 4. Altinweb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever of derden aangeleverde materiaal dat op de website of ontwerp van Opdrachtgever is aangebracht.
 • 5. Altinweb heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk. Altinweb is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.
 • 6. Altinweb is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk van het datacenter bij provider ten gevolge Overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen. DDoS-aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
 • 7. Altinweb oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Altinweb aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
 • 8. Niet-technisch Onderhoud van Werken is na oplevering en acceptatie volledig de enkele verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Altinweb is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onderhoud dat niet bij het Abonnement zit inbegrepen.
 • 9. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Altinweb wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Altinweb aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van Opdrachtgever.
 • 10. Indien de Rechter mocht oordelen dat Altinweb geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Altinweb zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, met een maximum van € 5.000,- (exclusief btw) van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 11. Opdrachtgever is gehouden Altinweb te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Altinweb in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet­ondergeschikten/ onderaannemers). Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
 • 12. Bij publicatie van websites of ontwerpen zal Altinweb nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.
 • 13. Opdrachtgever vrijwaart Altinweb voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Altinweb.
 • 14. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Altinweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Altinweb is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 • 15. Altinweb is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Opdrachtgever opgeslagen data en Persoonsgegevens.
 • 16. Altinweb is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door Overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge van niet aan Altinweb toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of storing in het internet bij de provider, onderhoudswerkzaamheden door provider, pogingen van derden om uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, etc. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de website geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 • 17. Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Opdrachtgever aan de apparatuur of software aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur of software voor verantwoording van Opdrachtgever zijn. Opdrachtgever heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Altinweb. Altinweb is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.
 • 18. Opdrachtgever vrijwaart Altinweb van alle juridische claims met betrekking tot de informatie die door Opdrachtgever op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Altinweb aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins. Eventuele schade die door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door Opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van Opdrachtgever.
 • 19. Altinweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige omzetderving van Opdrachtgever als gevolg van het beperken of afsluiten van de website of applicatie van Opdrachtgever verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig voldoen van de openstaande vordering(en) van Altinweb op Opdrachtgever.
 • 20. Altinweb is gerechtigd om een schadevergoeding te eisen indien Opdrachtgever door laster of smaad direct dan wel indirect schade toebrengt aan het imago van Altinweb of een van haar medewerkers.

Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst

 • 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg een aanvullende Offerte overeenkomen. De initiële Offerte met de daarbij behorende betaalverplichting voor het volledige offertebedrag blijft onverminderd van kracht.
 • 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Altinweb zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Altinweb Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Altinweb daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 • 4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten per direct.
 • 5. Deze nieuwe overeenkomsten worden daarmee onderdeel van eerdere overeenkomsten.
 • 6. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de samenwerking te beëindigen met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierop is de opzegtermijn en vergoeding van gemaakte kosten zoals beschreven in artikel “Opzegging” van toepassing.

Artikel 17. Beëindiging van de Overeenkomst

 • 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met gegronde reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen. Indien een Abonnement wordt opgezegd, vervalt automatisch tevens de Overeenkomst. In geval van ontbinding of opzegging, blijven alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 • 2. In geval van door Opdrachtgever tussentijdse opzegging, behoudt Altinweb zich het recht voor om een beroep te doen op alle mogelijke derving van inkomsten. Hieronder vallen onder andere het volledige offertebedrag plus de overeengekomen abonnementstermijn. Alle vorderingen zijn per direct opeisbaar. Onder geen beding heeft Opdrachtgever bij opzegging, recht op restitutie van reeds betaalde gelden en/of verdere dienstverlening vanuit Altinweb. De ingekochte dienstverlening komt automatisch te vervallen. Dit geldt zowel voor abonnementen, hosting, domeinregistratie, licenties en plugins. Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen tevens voor abonnementen, hosting, domeinregistratie, licenties en plugins alle gebruikersrechten en vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
 • 3. Bij opzegging door Opdrachtgever dienen alle financiële verplichtingen jegens Altinweb te zijn voldaan. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor openstaande of lopende zaken bij opzegging.
 • 4. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Altinweb gerechtigd om onmiddellijk alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Daarnaast is Altinweb gerechtigd om alle accounts van Opdrachtgever direct na beëindiging van de Overeenkomst, op te heffen.
 • 5. Altinweb is niet verplicht om voorzorgsmaatregelen te treffen om het wissen definitief en onomkeerbaar te maken, of om back-ups te bewaren van aan Opdrachtgever geleverde Producten of Diensten.
 • 6. In geval van ontbinding of opzegging verkrijgt Opdrachtgever nimmer toegang tot de server van Altinweb waarop de bestanden staan. Opdrachtgever heeft, en verkrijgt, nimmer het recht om zelf iets op de servers van Altinweb te (blijven) plaatsen of af te halen. Altinweb is in alle gevallen gerechtigd om Opdrachtgever toegang tot de servers van Altinweb te (blijven) onthouden.
 • 7. Wanneer Opdrachtgever het Abonnement opzegt verkrijgt deze nooit de bronbestanden van Altinweb en/of door Altinweb ingeschakelde derden. Voorts zal Opdrachtgever nimmer de bronbestanden van het CMS-systeem verkrijgen. Alle aangekochte licenties en plugins blijven eigendom van Altinweb en worden bij opzegging nimmer overgedragen aan Opdrachtgever.
 • 8. Indien de Overeenkomst eindigt vanwege opzegging of ontbinding kan Opdrachtgever op verzoek en tegen een op dat moment overeen te komen vergoeding de output (bijvoorbeeld tekst en foto’s) verkrijgen in een door Altinweb te bepalen bestand (bijvoorbeeld een zip bestand). Echter, aan dit verzoek wordt enkel gehoor gegeven als Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen jegens Altinweb heeft voldaan. Altinweb verstrekt nooit een kopie van de volledige Website van Opdrachtgever.
 • 9. Indien een periode van bepaalde tijd is overeengekomen en Opdrachtgever beëindigt tussentijds de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever te allen tijde het overeengekomen abonnementsgeld, (aangekochte) licenties en plugins, hosting en domeinregistratie tot aan het einde van de periode verschuldigd. De resterende periode dient bij opzegging in één keer voldaan te worden.
 • 10. De volledige vorderingen van Altinweb op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • * indien na het sluiten van de overeenkomst aan Altinweb ter kennis gekomen omstandigheden Altinweb goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • * indien Altinweb Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 11. In de hierboven genoemde gevallen is Altinweb bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van Altinweb om schadevergoeding te vorderen. Het volledige offerte- of projectbedrag blijft direct opeisbaar.
 • 12. Altinweb is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  • * Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
  • * Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
  • * Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
  • * Opdrachtgever een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
  • * Altinweb redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 • 13. Altinweb is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, dan wel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van Altinweb, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel genoemde grondslagen.
 • 14. In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel genoemde grondslagen heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 18. Gebreken & klachttermijnen

 • 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Altinweb.
 • 2. Indien een klacht gegrond is zal Altinweb de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
 • 3. Altinweb garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 • 4. Klachten van Opdrachtgever schort verplichtingen waaronder de betaalverplichting van Opdrachtgever niet op.
 • 5. Als Opdrachtgever in gebrek of verzuim is met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, inclusief rente over deze kosten.
 • 6. Eventuele door Opdrachtgever geconstateerde fouten in de door Altinweb geleverde Werken, dienen direct schriftelijk door Opdrachtgever gedetailleerd aan Altinweb te worden gemeld. Na ontvangst van de melding zal Altinweb zich overeenkomstig de gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen deze fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in de latere nieuwe versies van de Werken

Artikel 19. Geschillen

 • 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 2. De rechter in de vestigingsplaats van Altinweb is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 20. Geheimhouding

 • 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 • 2. Geheimhouding is evenwel niet van toepassing indien de informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Altinweb bekend gemaakt is.

Artikel 21. Privacy

 • 1. Altinweb verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Altinweb als verwerker.
 • 2. Altinweb verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Het volledige en actuele privacy statement van Altinweb is te raadplegen via de Privacy verklaring op de website.